Connexions Biblioteka

Artykuly, Ksiazki, Dokumenty, Czasopisma


Spis Tytułów>

Spis Autorzy>

Spis Tematyczny

Spis Chronologiczny

Spis formatowy

Spis Klasyfikacji Dziesietnej Deweya

Spis Biblioteki Kongresu


Szukaj w Bibliotece


Ksiazka adresowa Connexions

Spis Tematyczny

Spis Stowarzyszen

Wybrane zasoby

Donacje lub Woluntariat

Darowizna teraz

Wolontariat i Staze

Opieka zdrowotna i dzieci Gazy w kryzysie.

Miriam Garfinkle i Reem Abdul Qadir

Dzieci Gazy sä w kryzysie.

Pomimo usuniäcia Izraelskich osiedli oraz staÅych baz wojskowych z Gazy latem 2005, Izrael kontynuuje okupacjä obszaru. WedÅug raportu Izraelskiej grupy praw, Gisha, Izrael utrzymuje kontrolä nad przestrzeniä powietrznä Gazy, jej wodami, granicami, przepÅywem dóbr i ludnoÅci, systemem podatkowym oraz ewidencjä ludnoÅci.

Po wyborach 2006 w Gazie, Kanada byÅa jednym z pierwszych krajów, który nie udzieliÅ zgody na przekazanie Åwatowych funduszy wÅadzom Gazy. To pozostawiÅo ludnoÅä w okropnej sytuacji.

Gaza jest jednym z najbardziej zagäszczonych ludnoÅciä obszarów na Åwiecie. Na obszarze tylko okoÅo 365 kilometrów kwadratowych, Åyje okoÅo 1, 25 miliona ludzi. Trzy czwarte ludnoÅci mieszka w biedzie. CzterdzieÅci procent ludnoÅci jest bezrobotna. Dostäp do ÅywnoÅci i wody jest niestaÅy a system Åciekowy jest zupeÅnie niewystarczalny.

WedÅug Dr. Roberta Horton, edytora Lancet, w ostatnim artykule New York Review of Books, w Gazie ewidentnie brakuje specjalistów medycznych. OÅrodki diagnostyczne sä niedostäpne dla wiäkszoÅci ludnoÅci oraz dostawa lekarstw jest trudna.

Ponad 60 procent ludnoÅci w Gazie jest w wieku poniÅej 18 roku Åycia. Jako rezultat kontynuujäcego siä i rosnäcego konfliktu, dzieci wykazujä wzrastajäce objawy stresu i depresji. WedÅug ankiety przeprowadzonej na dzieciach przez Gaza Community Mental Health Program (GCMHP) i opublikowanej w 2004 przez World Psychiatric Association, ogromna wiäkszoÅä dzieci poniÅej 11 roku Åycia wykazuje wiele objawów identyfikowanych z "zespoÅem stresu pourazowego".

ZauwaÅono, Åe wzrastajäca liczba dzieci w wieku miädzy 9 a 10 rokiem Åycia wciäÅ moczy siä w czasie nocnego snu jak równieÅ powszechne sä znaczäco zakÅócony sen oraz nocne koszmary. Zmiana nastrojów, läk i nadpobudliwoÅä sä kolejnymi objawami manifestujäcymi ogromny stres u dzieci.

Od 2000 roku, w Gazie zostaÅo zdemolizowanych ponad 5000 domów. Istotnie, wedÅug dzieci bioräcych udziaÅ w ankiecie przeprowadzonej przez GCMHP, 99 procent z nich doÅwiadczyÅo bombardowania swoich domów. Strata domu ma ogromny wpÅyw na dzieci. Dom jest zwiäzany z bezpieczeÅ„stwem i wygodä. Izraelskie siÅy czästo napadajä i wandalizujä domy. Dzieci, doÅwiadczajäce bezsilnoÅci swoich rodziców próbujäcych chroniä je przed takimi aktami, odczuwajä niebezpieczeÅ„stwo i läk.

Ankieta równieÅ wyjawia, Åe 96 procent dzieci doÅwiadczyÅo strzelanin, bójek i eksplozji zazwyczaj koÅ„czäcych siä Åmierciä cywilów jak i rannymi cywilami. Gromy dÅwiäkowe - niewiarygodnie gÅoÅne z przygnäbiajäcym dÅwiäkiem podobnym do dÅwiäku pioruna loty wojskowych ponaddÅwiäkowych samolotów - sä wzrastajäcym elementem Izraelskiej okupacji. Izraelskie powietrzne siÅy zbrojne przeprowadzajä ów loty samolotów ponaddÅwiäkowych nad zaludnionymi terenami w czasie nocy i wczesnym ranem. Lekarze naleÅäcy do Human Rights â Israel i Gaza Community Health Program wnieÅli petycjä do NajwyÅszego Sädu Izraela Åädajäc by te loty zostaÅy wstrzymane.

Przez lata, dzieci sä codziennie naraÅone na ciäÅko uzbrojonych ÅoÅnierzy i czoÅgi wojska Izraela zagraÅajäce im na ulicach. Dzieci muszä przechodziä przez losowe punkty kontrolii w drodze do szkoÅy, a szkoÅy sä atakowane gazem i osträ amunicjä.

WyraÅenie âžzespóÅ stresu pourazowegoâ nie jest tak naprawdä wÅaÅciwe poniewaÅ nie ma "po" dla tych dzieci- uraza jest trwajäca i powszechna. SpecjaliÅci opieki zdrowotnej sä szkoleni by zajmowaä siä przypadkami urazów emocjonalnych uÅywajäc czynników wspomagajäcych i ochronnych w Åyciu dziecka. Te czynniki sä trudne do znalezienia w sytuacji w Gazie. Istotnie, w Gazie nie ma bezpiecznego miejsca.

Dzisiaj wiele siä sÅyszy o dorosÅych Kanadyjskich ÅoÅnierzach w Afganistanie, którzy sä specyficznie szkoleni by braä udziaÅ w dziaÅaniach wojennych. Pomimo to, wielu z nich jest w szoku doÅwiadczajäc widoku rannych czy zabitych towarzyszy jak równieÅ doswiadzczajäc swoich ran i niebezpieczeÅ„stwa. Uraza wciäÅ istnieje, dÅugo po zakoÅ„czeniu doÅwiadczenia i po powrocie w bezpieczne miejsce. O ile gorzej ma siä sytuacja dzieci, które sä Åwiadkami i doÅwiadczajä tych wydarzeÅ„ dzieÅ„ po dniu, tydzieÅ„ po tygodniu bez koÅ„ca i bez miejsca bezpieczeÅ„stwa.

Jako Kanadyjscy eksperci opieki zdrowotnej, jesteÅmy gÅäboko zakÅopotani owä sytuacjä i obawiamy siä o przyszÅoÅä ludzi Gazy, zwÅaszcza dzieci. Jakie bädä dÅugotrwaÅe efekty tej niekoÅ„czäcej siä urazy? Co moÅemy, jako Kanadyjczycy i eksperci opieki zdrowotnej, zrobiä w tej sytuacji?

Przez lata, na przekór rosnäcych przeszkód, zdeterminowani specjaliÅci opieki zdrowotnej obecni na terenie Gazy, tacy jak Dr. Mona El-Farra i Dr. Eyad El Sarraj, z wielkim wysiÅkiem próbujä dostarczyä wÅaÅciwych standardów podstawowej fizycznej i psychologicznej opieki zdrowotnej. WspóÅpracujemy z grupä PalestaÅ„czyków i Å»ydów w Toronto w celu zorganizowania funduszu dobroczynnego wspomagajäcego dziaÅalnoÅä opieki zdrowia, w którä ci lekarze sä zaangaÅowani. RównieÅ nalegamy na Kanadyjski rzäd by przywróciÅ i naprawdä wpÅynäÅ na wzrost dofinansowania Gazy.

Å»ädamy równieÅ by Izrael przestaÅ kontynuowania metod zbiorczego karania cywilów, które ma miejsce bezpoÅrednio wbrew praw miedzynarodowemu. Ta okropna sytuacja nie bädzie rozwiäzana dopóki nie zakoÅ„czy siä wojskowa okupacja Gazy i West Bank, która kontynuuje siä i faktycznie wzrasta pomimo usuniäcia osad Izraelskich w 2005.

Mamy do czynienia z publicznym zdrowiem i psychologicznym kryzysem zdrowia zachodzäcym w Gazie w bardzo szybkim täpie. Jako ludzie, Kanadyjczycy, Å»ydzi czy PalestaÅ„czycy, mamy moralny obowiäzek i istotnä stawkä by chroniä te dzieci i zapewniä im dostäp do prawdziwej przyszÅoÅci. Inna opcja jest nie do pomyÅlenia.

26 Marzec 2007

SpecjaliÅci opieki zdrowotnej Miriam Garfinkle (M.D) oraz Reem Abdul Qadir (M.S.W.R.S.W).


    Connexions Servis Udostępniania Informacji

Connexions Biblioteka

Katalog ponad 10,000 ksiazki, artykuly, wideo, dokumenty, internetowe i więcej zasobów.
Indexed by Spis Autorów, Spis Tytułów, Spis formatowyt, Spis Tematyczny, Spis Klasyfikacji Dziesietnej Deweya, Spis Biblioteki Kongresu, Spis Chronologiczny.
ksiazka adresowa Connexions Associations and NGOs dealing with social and environmental issues — Spis Alfabetyczny or Spis Tematyczny.
For experts and media spokespersons also see the Sources directory and the comprehensive Sources Subject Index.
Links Selected Internet resources featuring information about alternatives.
Calendar Events from across Canada. Also see: Sources Kalendarz and news releases.
Publicity and Media Resources, publications and articles to help you get publicity and raise awareness. Plus Media Names & Numbers Canadian media directory, the Parliamentary Names & Numbers Canadian government directory, and mailing lists.
Donacje Wasze wsparcie umozliwia nasza prace. Zlóz donacje dzisiaj. Voluntariusz i Staze.
Mission Connexions exists to support individuals and groups working for freedom and social justice. We work to maintain and make available a record of the theory and practice of people struggling against oppression and for social change. We believe that the more we know about the struggles, victories, and defeats of the past, and about those who took part in them, the better equipped we will be to bring a new world into being. Connexions maintains a physical archive of books and documents, and is engaged in an ongoing project to build and expand an indexed digital archive of documents. We try to feature a wide variety of resources reflecting a diversity of viewpoints and approaches to social change within our overall mandate of support for democracy, civil liberties, freedom of expression, universal human rights, secularism, equality, economic justice, environmental responsibility, and the creation and preservation of community. We are internationalist in our orientation, but as a Canadian-based project we feature an especially extensive collection of Canadian documents and profiles of Canadian activist organizations.