Connexions Informācijas Apmaiņas Pakalpojumi
(Latvian)


Connexions (pilns nosaukums: Connexions Informācijas Apmaiņas Pakalpojumi (Connexions Information Sharing Services) ir centrālā tiešsaistes bibliotēka un arhīvs, kas apkalpo Kanādas iniciatīvas par izmaiņām sabiedrībā. Šis bezpeļņas projekts uztur arī izsmeļošu Kanādas asociāciju un NVS rādītāju.

Šis projekts, kas tika aizsākts 1975. gadā kā nacionāls informācijas akumulācijas un apmaiņas centrs neformāliem sabiedrības aktīvistiem, kas strādāja pie pilsētas un lauku nabadzības problēmu risinājuma, sākotnēji saucās Kanādas Informācijas apmaiņas dienests. Projekta mērķis paredzēja bija konkrētu rīcību — nodrošināt neformālu sabiedrisko aktīvistu savstarpējo komunikāciju, kā arī pieeju informācijai, idejām un problēmām, tāpēc 1978. g. tā nosaukums tika mainīts, lai precīzāk definētu šo mērķi un kopš tā laika projekts saucas Connexions. Projekta kompetences sfēra tika paplašināta, lai tajā būtu iespējams iekļaut pirmiedzīvotāju tiesību, trešās pasaules attīstības, sieviešu iespēju, miera, cilvēktiesību un citas problēmas. Informācijas izplatīšanai projekts izmantoja informatīvā biļetena tipa izdevumu Connexions Digest, kurā projekta dalībnieki no visas valsts iesūtīja dokumentus un materiālus, kas apstrādāti un saīsināti, veidojot īsus pārskatus, ko papildināja priekšmetu rādītājs.

Divās pirmajās savas eksistences desmitgadēs Connexions pastāvēja tradicionāla drukāta medija formā, publicējot vairāk nekā 4000 kopsavilkumus, kuros koncentrētā formā tika atreferēts dokumentu, rakstu, ziņojumu un grāmatu saturs, kā arī sniegti īsi apraksti par organizācijām un projektiem. Tādējādi šis projekts kļuva par vienu no svarīgākajiem informatīvajiem un komunikatīvajiem resursiem, ļujot nodrošināt sociālā taisnīguma jautājumos ieinteresētu Kanādas aktīvistu un pētnieku sadarbību.

20. gs. 80. un 90. gados projekta ietvaros tika publicēts The Connexions Annual, plašas cirkulācijas almanahs, kas aplūkoja sociālās un vides alternatīvas. Connexions Annuals tika iekļauti gan raksti, kas sniedza pārskatu par aktuālām problēmām, ar ko saskārās kustība par izmaiņām sabiedrībā, gan resursu saraksti un izsmeļoši rādītāji, kuros tika uzskaitītas un īsi raksturotas neformālas grupas, kas darbojās šajā laukā. Pēdējais drukātais Connexions Annual izdevums iznāca 1994. gadā.

20. gs. 90. gadu vidū Connexions pārgāja uz darbību tiešsaistē, sistemātiski pievienojot jaunus resursus savai tiešsaistes bibliotēkai un vienlaikus turpinot digitalizēt nemitīgi pieaugošo drukāto resursu kolekciju. Tagad Connexions Online - www.connexions.org - uztur tiešsaistes bibliotēku, kurā iekļauti vairāk nekā 10 000 dokumenti, kas skar cilvēktiesības, sociālo taisnīgumu, ekonomiskās alternatīvas, demokratizāciju, sieviešu problēmas, geju, lesbiešu un biseksuāļu tiesības, pirmo tautu (Kanādas indiāņu) un pirmiedzīvotāju problēmas, alternatīva dzīvesveida un vides problēmas.

Connexions bibliotēka ir viens no lielākajiem, ja ne vislielākais pastāvošais manuāli indeksētais arhīvs, kurā apkopoti dokumenti par izmaiņām sabiedrībā. Connexions izmanto ASV Kongresa bibliotēkas un Djūija decimālo klasifikāciju, ko turklāt vēl papildina speciāla kontrolēta leksikas datu bāze, kurā iekļautas vairāk nekā 20 000 priekšmetu rubriku pozīcijas. Šo datubāzi izveidoja Connexions sadarbībā ar Kanādas ekspertu un runaspersonu direktoriju SOURCES. Ar direktoriju Sources Connexions sadarbojas kopš 1993, kad Sources izdevējs Barrie Zwicker, mediju kritiķis un aktīvs cīnītājs par mieru, griezās pie Connexions koordinatora Ulli Diemer ar lūgumu vadīt kopīgu projektu, lai izveidotu Kanādas asociāciju tiešsaistes direktoriju.

Tagad Connexions Directory of Associations, t. i. atsevišķa resursu grupa, kas arī pieejama Connexions vietnē, uzskaitītas vairāk nekā 5000 organizācijas, kas indeksētas saskaņā ar vairāk nekā 20 000 tēmām.

Connexions uztur arī Connexions Calendar, Kanādas izsmeļošāko sarakstu, kurā uzskaitīti visi pasākumi, kas saistās ar izmaiņām sabiedrībā.

Connexions apkopo materiālus par Izraēlu un Palestīnu, veidojot izsmeļošu kompilāciju, kas kalpo kā informatīvi resursi „tiem, kas ir pārliecināti, ka šo konfliktu būs iespējams atrisināt tikai tādā gadījumā, ja tiks ievērots taisnīgums, vienlīdzība, cilvēktiesības, abas puses atzīs viena otras suverenitāti, un pienāks gals Izraēlas okupācijai palestīniešu teritorijās.”

Connexions uztur arī citas specializētas kolekcijas, tostarp sākot no 1776. gada līdz mūsdienām izdotu politisko manifestu izlasi.

Connexions nodrošina informatīvos pakalpojumus pilnam arhīvam, kurā iekļauts sociālistu libertariāņu informatīvais izdevums — to laika posmā no 1976. g. līdz 1980. g. publicēja Sociālistu libertariāņu apvienība (Libertarian Socialist Collective) The Red Menace, kā arī nepilnam arhīvam, kurā iekļauts vietēja mēroga laikraksts - to dibināja sabiedrības aktīvisti, kas bija saistīti ar Džonu Sjūelu (John Sewell), Toronto aldermani un vēlāk progresīvi noskaņotu mēru Seven News

Politiskā orientācija

Savu politisko orientāciju Connexions definē kā kreisā spārna plurālismu, proti, pieļauj visdažādāko uzskatu iekļaušanu politiskā spektra progresīvajā sektorā. Autoriem paredzētās vadlīnijās ir uzsvērts, ka: „Connexions iekļaušanai domātu konkrētu darbu izvēle atspoguļo mūsu aizspriedumus, taču izvēles vadlīnijas mudina iekļaut šajā kolekcijā materiālus, kuros pausti atšķirīgi uzskati un formulēti visdažādākie mērķi un stratēģijas. Veidojot noteiktu darbu kopsavilkumus, mēs cenšamies sniegt lasītājiem neitrālu rezumējumu un ļaujam viņiem izdarīt pašiem savus secinājumus.” Tomēr Connexions nosaka vispārējus principus, pēc kuriem vajadzētu vadīties, pieņemot lēmumu, kādi materiāli iekļaujami Connexions bibliotēkā. Tajā parasti netiek iekļauti dokumenti, kas rakstīti no Ļeņina piekritēju, trockistu vai postmodernistu perspektīvas. Connexions doktrīna prasa nešaubīgi iestāties par pilsoniskajām brīvībām, cilvēktiesībām, runas un preses brīvību, sekulārismu un demokrātijas principiem. Connexions deklarē, ka noraida cenzūru un jebkuras diskriminācijas un apspiešanas formas, kas pamatojas uz dzimumu, seksuālo orientāciju, etnisko piederību vai rasi.

Connexions teoloģija

Connexions ir sekulārs projekts, kas nav tieši saistīts ar kādu noteiktu reliģiju, taču sabiedriski aktīvām personām, kas sadarbojas ar baznīcu, ir bijusi svarīga loma projekta dibināšanā un turpmākajā attīstībā, turklāt pirmajos projekta eksistences gados par tā finansējumu gādāja baznīcas Kanādā un ārzemēs, tostarp Kanādas uniātu baznīca, Kanādas anglikāņu baznīca, Kanādas prezbiteriāņu baznīca, dažādas Romas katoļu diocēzes un reliģiskas organizācijas, kā arī Vispasaules baznīcu padome. Connexions veikums iedvesmoja vairākas ar Kanādas teoloģiskās refleksijas projektu saistītas personas, kas publicēja teoloģiska rakstura pārdomas par Connexions nozīmi, nosaucot šo darbu A Theology of Connexions („Connexions teoloģija”) un izplatot to visas pasaules baznīcās. Darbā ir teikts, ka Connexions ir savdabīgas krustceles, tikšanās vieta jeb vieta, kur tiek stāstīti dažādi stāsti. Connexions lapā ir dzirdamas nevarīgo un ekspluatēto balsis, invalīdu, cietumnieku, bezdarbnieku, nepilna laika strādnieku, nabaga ļaužu kvartālu iemītnieku, nabadzīgo, psihiski slimo, Trešās pasaules tautu pārstāvju, imigrantu, strādnieku, veco ļaužu, sieviešu, pirmiedzīvotāju u. c. balsis. Connexions apzinās, ka stāsti, ko var pavēstīt nabadzīgie un apspiestie, būtiski atšķiras no vidusmēra kultūrā portretēto tipisko kanādiešu stāstiem.”

Starptautiska stažēšanās programma

Connexions ir izveidota sociālā taisnīguma stažēšanās programmu, kas piesaista stažierus un brīvprātīgos no visas Kanādas, kā arī no daudzām citām valstīm. Stažieri strādā pie elektroniskā arhīva pilnveidošanas, skenē dokumentus un attēlus, raksta aprakstus un nodarbojas ar mārketinga jautājumiem. Šobrīd Connexions turpina tulkot kontrolētās leksikas meklēšanas terminus franču, spāņu un vācu valodās, un meklē brīvprātīgos, kas varētu palīdzēt veikt šo uzdevumu.

Atrašanās vieta
Connexions birojs atrodas Toronto centrā netālu no Kensingtonas tirgus.

Ieteicamā literatūra un līdzīgi resursi
Sources Subscribers
Ulli Diemer Interview
Connexions Theology

Ārējās saites
Connexions
Connexions Library
Connexions Calendar
Red Menace
Seven News
Sources