Connexions Information Sharing Services
(Czech)


Connexions (celým názvem Connexions Information Sharing Services) je ústrednÍ online knihovna a archiv kanadských hnutÍ za spolecenskou zmenu. Tento neziskový projekt takÉ udržuje rozsáhlý adresár kanadských a mezinárodnÍch asociacÍ a neziskových organizacÍ.

Projekt, který byl založen v roce 1975 jako národnÍ centrum výmeny informacÍ mezi zdola organizovanými aktivisty angažovanými v tÉmatech mestskÉ i venkovskÉ chudoby, byl puvodne nazýván Kanadská služba pro sdÍlenÍ informacÍ (angl. Canadian Information Sharing Service). JmÉno bylo zmeneno na Connexions v roce 1978 tak, aby jasneji identifikovalo aktivnÍ zámer projektu spojovat zdola organizovanÉ aktivisty mezi sebou navzájem a s jejich informacemi, nápady a tÉmaty. Záber projektu byl rozšÍren o práva puvodnÍch obyvatel, rozvoj tretÍho sveta, ženskou emancipaci, mÍr, lidská práva a dalšÍ tÉmata. Projekt šÍril informace prostrednictvÍm newsletteru Connexions Digest, jenž prijÍmal dokumenty a materiály od úcastnÍku z celÉ zeme a trÍdil je do shrnujÍcÍho formátu predmetnÉho rejstrÍku.

Behem prvnÍch dvou dekád svÉ existence publikovalo Connexions vÍce než 4000 tištených abstraktu, kterÉ shrnovaly obsah dokumentu, clánku, zpráv a knih, stejne jako profily organizacÍ a projektu, jež se postupne staly klÍcovým zdrojem a propojujÍcÍm nástrojem kanadských aktivistu a vedcu zabývajÍcÍch se tÉmaty sociálnÍ spravedlnosti.

V osmdesátých a devadesátých letech byl publikován výrocnÍ dokument The Connexions Annual, což byl široce distribuovaný obsáhlý prehled spolecenských a environmentálnÍch alternativ. Connexions Annual obsahoval clánky zkoumajÍcÍ soucasná tÉmata, se kterými se musela potýkat hnutÍ za spolecenskou zmenu, a takÉ rozsáhlÉ seznamy zdrojových textu a profilu zdola organizovaných skupin. PoslednÍ tištenÉ vydánÍ Connexions Annual vyšlo v roce 1994.

V polovine devadesátých let zacalo Connexions systematicky pridávat novÉ, kanadskÉ i mezinárodnÍ, zdroje do svÉ online knihovny, pricemž zároven pokracovalo v programu digitalizace svÉ stále rostoucÍ sbÍrky tištených textu. Connexions Online — [www.connexions.org] — nynÍ disponuje online knihovnou s vÍce než 10 000 dokumenty vztahujÍcÍmi se k otázkám lidských práv, obcanských svobod, sociálnÍ spravedlnosti, ekonomických alternativ, demokratizace, ženských práv, práv gayu, leseb a bisexuálu, postavenÍ komunit puvodnÍch obyvatel, alternativnÍch životnÍch stylu a environmentálnÍch tÉmat. Vetšina clánku je v anglictine, nicmÉne rostoucÍ pocet textu, seznamu a deskriptoru je zprÍstupnován takÉ v jiných jazycÍch, naprÍklad ve francouzštine, španelštine, nemcine, portugalštine a v polštine.

The Connexions Library je jeden z nejvetšÍch, pokud ne nejvetšÍ, rucne trÍdených archivu dokumentu zabývajÍcÍch se spolecenskou zmenou. Krom využÍvánÍ predmetnÉ klasifikace Library of Congress a Dewey Decimal, Connexions použÍvá takÉ speciálne navrženou databázi rÍzenÉho rejstrÍku (angl. controlled-vocabulary) vÍce než 20 000 položek a deskriptoru, jenž Connexions vyvinulo ve spolupráci se sdruženÍm kanadských odbornÍku SOURCES. Connexions spolupracovalo se Sources od roku 1993, kdy vydavatel Sources, mediálnÍ kritik a mÍrový aktivista Barrie Zwicker požádal koordinátora Connexions Ulliho Diemera, aby vedl spolecný projekt vytvorenÍ online adresáre kanadských asociacÍ.

Zvlášt vyclenený adresár The Connexions Directory of Associations v soucasnosti obsahuje vÍce než 5000 organizacÍ clenených pod vÍce než dvaceti tisÍci tÉmaty.

Connexions zároven udržuje Connexions Calendar, jenž obsahuje v Kanade nejrozsáhlejšÍ seznam událostÍ dotýkajÍcÍch se boje za spolecenskou zmenu.

Connexions vydává takÉ obsáhlÉ kompilace materiálu týkajÍcÍch se Izraele a Palestiny, se zamerenÍm na zdroje pro "ty, kterÍ verÍ, že rešenÍ konfliktu je možnÉ pouze na základe spravedlnosti, rovnosti, respektu k lidským právum, vzájemnÉho uznánÍ a ukoncenÍ izraelskÉ okupace palestinských teritoriÍ."

Connexions udržuje dalšÍ specializovanÉ sbÍrky, vcetne výberu politických manifestu od roku 1649 do soucasnosti.

Connexions disponuje kompletnÍm archivem libertariánskÉho socialistickÉho newsletteru The Red Menace, který byl publikován od roku 1976 do roku 1980 Libertariánským socialistickým kolektivem (angl. Libertarian Socialist Collective), stejne jako cástecným archivem Seven News, progresivnÍch komunitnÍch novin založených komunitou aktivistu ve stredovýchodnÍm Torontu.

Politická orientace

Connexions popisuje svou politickou orientaci jako levicový pluralismus, zahrnujÍcÍ rozmanitÉ názorovÉ proudy na progresivnÍ strane politickÉho spektra. Pokyny pro autory uvádejÍ, že "naše zaujatost je odrážena v tom, jakÉ práce vybÍráme pro prijetÍ do Connexions, nicmÉne v rámci našich vyberových pokynu se snažÍme o zaclenenÍ materiálu z ruzných názorových pozic, kterÉ navrhujÍ ruznÉ cÍle a strategie. SnažÍme se poskytnout ctenári neutrálnÍ shrnutÍ textu, cÍmž mu ponecháváme možnost vytvorit si vlastnÍ úsudek." Connexions dodržuje široce definovanÉ principy, kterÉ vedou jeho rozhodovánÍ o tom, jakÉ druhy materiálu zahrnout do svÉ knihovny. Dokumenty psanÉ z leninistických, trockistických nebo postmodernistických názorových perspektiv nejsou, zpravidla, zaclenovány. Zásady Connexions obsahujÍ silný závazek k obcanským svobodám, lidským právum, svobode slova, svobode tisku, sekularismu a k demokratickým principum. Connexions se vymezuje proti cenzure a všem formám diskriminace a útlaku na základe pohlavÍ, sexuálnÍ orientace a etnickÉ ci rasovÉ prÍslušnosti.

MezinárodnÍ program stážÍ

Connexions poskytuje stáže v oblasti prosazovánÍ spolecenskÉ zmeny, kterÉ pritahujÍ stážisty a dobrovolnÍky z mnoha ruzných zemÍ i oblastÍ Kanady. StážistÉ pracujÍ na rozvÍjenÍ elektronickÉho archivu, skenovánÍ dokumentu a obrazových materiálu, psanÍ popisu a marketingu. Connexions se nacházÍ v procesu prekládánÍ vyhledávacÍch termÍnu svÉho rÍzenÉho rejstrÍku do francouzštiny, španelštiny, nemciny a do dalšÍch jazyku a hledá dobrovolnÍky, kterÍ by mohli s prekládánÍm materiálu pomoci.

Poloha
Kancelár Connexions se nacházÍ v Torontu, v Kanade.

DalšÍ zdroje
MediálnÍ profil Connexions
Rozhovor s koordinátorem Connexions Ullim Diemerem
A Theology of Connexions

ExternÍ odkazy
Connexions Online (webová stránka organizace)
Connexions Library
Connexions Calendar
Red Menace archive
Seven News archive
Sources