Connexions Servis Udostepniania Informacji - Wikipedia Article - Polish text
Connexipedia

http://www.connexions.org/CxLibrary/Docs/CxWikipedia-Polish.htm

Year Published:  2009   First Published:  2008
Resource Type:  Article
Cx Number:  CX11613PL

Connexions Information Sharing Services (pe?na nazwa Connexions Serwis Udostepniania Informacji) jest to internetowa bibliteka i archiwum dla kanadyjskich organizacji zajmuja;cych sie; przemianami spo?ecznymi. Ten bezprofitowy projekt zajmuje sie; prowadzeniem i uaktualnianiem obszernej ksija;z'ki adresowej kanadyjskich zwija;zków i organizacji pozarzadowych.

Subject Headings

Insert T_CxShareButtonsHorizontal.html here